Vedtekter for Norges Døveforbund Haugaland (NDF Haugaland)

§ 1 NAVN

Norges Døveforbund Haugaland (NDF Haugaland) ble stiftet den 18. januar 1947. 

NDF Haugaland er en sammenslutning av døve og hørselhemmede i Nord -Rogaland. NDF Haugaland er tilsluttet Norges Døveforbund (NDF)

§ 2 FORMÅL

NDF Haugaland er en partipolitisk og religiøst nøytral interesseorganisasjon, som skal arbeide for å bedre døve og hørselshemmedes situasjon på alle områder i Nord-Rogaland. Målet for foreningens virksomhet er å oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet. NDF Haugaland er en språkpolitisk organisasjon og arbeider for å styrke norsk tegnspråks stilling på alle områder i samfunnet.

§ 3 MEDLEMSKAP

 Alle interesserte kan bli opptatt som medlemmer i foreningen, og på den måten oppnå innflytelse og medbestemmelse i organisasjonen. Bare medlemmer som ikke skylder

medlemskontingent pr. 01.01 dette året har stemmerett på årsmøtet/ekstra ordinære årsmøter, og kan velges til tillitsverv og til representasjonsoppgaver nasjonalt og internasjonalt..

Alle medlemmene plikter å følge foreningens vedtekter og bestemmelser, og de vedtak som styret/årsmøtet fatter

Suspensjon og eksklusjonsaker behandles av forbundsstyre ifr, NDF´s vedtekter § 9

§ 4 Æresmedlemskap
Styret kan, etter forslag fra medlemmer eller på eget initiativ, utnevne personer som ved oppofrende innsats eller på en annen måte har gjort seg fortjent av foreningen. Som tegn på utnevnelser tildeles æresmedlemmene foreningens æresmedalje og æresdiplom. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent, men beholder medlemsrettigheter.

§ 5 MEDLEMSKONTINGENT

Medlemskontingent fastsettes av NDFs landsmøte og innkreves av NDF sentralt.

§ 6 ÅRSMØTE

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og holdes hvert år innen februar/mars måned. Det innkalles av foreningsstyret med 8 – åtte – ukers varsel, og kunngjøres på sosial media,  epost til alle medlemmer

Møtet er vedtaksdyktig når innkallingen er skjedd på foreskreven måte, uansett
fremmøtet. Aldersgrense for stemmeretten er 15 år.

Valg og andre saker avgjøres med alminnelig flertall, unntatt valg på foreningslederen
som krever absolutt flertall, vedtektsendringer som krever kvalifisert flertall. Valg skal foregå skriftlig hvis det er flere enn ett forslag. I tilfelle stemmelikhet ved valg, anvendes bundet omvalg

Årsmøtet behandler:

Valg av:
a) møteleder
b) to referenter
c) protokollkomite på 2 personer
d) tellekorps på 2 personer
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Beretning for foreningen som samlet skal offentligjøres minst 2 uker før årsmøtet.
4. Regnskap for foreningen, i revidert stand, som offentligjøres sammen med beretningen.

5. Budsjettforslag
6. Innkomne saker (forslag), som må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.
For vedtaksforslag er fristen 6 uker.
7. Valg
a) Valg av foreningsstyret.
b) Leder velges for 1 år om gangen
C) 2 styremedlemmer som velges for 2 år om gangen, slik at 1 står på valg hvert
år.

D) 2 varemedlem 1 år
f) Representanter og vara  til Norges Døveforbunds landsmøte (hvert 3. år)
g) Valgkomité: 2 medlemmer

h) Internreivsor

§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTER

Foreningsstyret kan innkalle til medlemsmøte når det finner det ønskelig eller når minst ¼ dels medlemmenes forlanger det. Innkalling skjer på samme måte som for årsmøtet

Ekstraordinær årsmøter kan bare behandle de saker som er kunngjort i innkallingen,

§ 8 MEDLEMSMØTER

Foreningsstyret kan innkalle til medlemsmøte når det finner det ønskelig eller når minst ¼ dels av medlemmene forlanger det. Det innkalles med 14 dagers varsl.

Medlemmene er først og fremst av orienterende art, men det kan behandle alle saker som det ikke naturlig kreves årsmøte eller ekstraordinært årsmøte for å avgjøre.

§ 9 FORENINGSSTYRET

Foreningen ledes av et styre på 3 medlemmer og 2 varemedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styre –Vedtak fattes med alminnelig flertall. I tilfelle Stemmelikhet, gir lederens stemme utslaget. Styret skal ivareta foreningens og medlemmenes interesser, påse at årsmøtets vedtak blir gjennomført, og at lovene overholdes. Foreningslederen representerer og leder foreningen i samråd med de øvrige styremedlemmene. Sekretæren skal føre protokoll for alle møter hvor det i denne lov ikke er bestemt noe annen. Sekretæren fungerer som leder under dennes fravær. Kassereren fører nøyaktig regnskap for foreningen. Alle utbetalinger skal forelegges lederen for anvisning i tilfelle det ikke straks anvises, må det ved slutten av hvert kvartal forelegges for anvisning. Regnskap skal være avsluttet pr 31/12 hvert år og revideres før det legges frem for årsmøtet. Internreivsor har plikt og rett til å se regnskap til NDF Haugaland sammen med regnskapsfører.

§ 10 administrasjonoppgaver

Hvis det er behov for det, kan styret ansatte en ekstern administrator. Det skal i tilfelle utarbeides en stillingsinstruks med angivelse av daglig leders fullmakter. Daglig leder har det umiddelbare ansvaret for at stiftelsen drives tilfredsstillende, mens det overordnede ansvaret ligger hos styret som må påse at daglig leder administrere stiftelsen overstemmende med stillingsbeskrivelsen og instrukser

§ 11 OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan vare vedtas på ordinært årsmøte med minst 2/3 dels flertall bland alle medlemmer som har stemmerett. Dessuten må vedtaket gjentas med 3/4 flertall på ekstraordinært årsmøte 4 uker senere.

I tilfelle oppløsning tilfaller alle foreningens verdier Norges Døveforbund for særskilt forvaltning i en periode av minst 10 år. Blir det i dette tidsrom stiftet en ny døveforening i Haugaland distrikt –Norges Døveforbund skal nevnte verdi tilbakeføres denne forening. I motsatt fall disponeres midlene fritt av forbundet etter 10 års perioden, men fortrinnsvis til beste for døve og hørselshemmede i Nord -Rogaland, og så vidt mulig i samsvar med midlenes opprinnelige formål.

Disse vedtektene er vedtatt på ordinært årsmøtet for Norges Døveforbund – Haugaland 9. mars 2024 og erstatter alle tidligere vedtekter.