Nytt fra Norges Døveforbund

Det er med stor glede at vi leser at regjeringen har satt i gang med arbeidet for å få inn CRPD i menneskerettighetsloven. Dette har NDF sammen med flere kjempet for i lang tid.

CRPD INN I NORSK LOV: Regjeringa går videre i arbeidet med å innlemme FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. En juridisk ekspertvurdering skal gi regjeringa anbefaling om hvordan konvensjonen bør innlemmes, og skal særskilt vurdere inkorporering i menneskerettsloven👩‍⚖️

– Vi vet at personer med funksjonsnedsettelser har utfordringer med å gjennomføre utdanning, noen faller utafor arbeidslivet, og noen møter hindringer for deltakelse i kultur- og idrettsliv. Altfor mange blir også utsatt for mobbing og trakassering. Dette rammer enkeltpersoner, men er også et demokratisk problem og en stor utfordring for hele samfunnet. Nå får vi på plass de nødvendige rettslige vurderingene, og jeg ser fram til å få anbefalingene på mitt bord. Mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha de samme muligheter som alle andre til å delta i samfunnslivet – på like vilkår og uten diskriminerende barrierer, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

De største organisasjonene på feltet var på møte i departementet for å bli orientert om arbeidet med inkorporering.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Unge funksjonshemmede

Empo TVTV BRA

Norges Blindeforbund

Handikapnytt

Kilde: fra facebook til Kultur- og likestillingsdepartementet – Norge